50

Integritetspolicy

Personuppgiftspolicy

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är respektive kontor som är en del av Riksmäklaren Sverige, org. nr. 556252-7092, Bärby äng 22, 754 11 Uppsala (”Riksmäklaren”). Riksmäklaren behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning.

Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses Riksmäklaren.

1. Vi som behandlar dina personuppgifter

Riksmäklaren ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig.

Du kan kontakta oss på följande sätt:
– via e-post sverige@riksmaklaren.se
– via våra lokala mäklarkontor vars uppgifter du finner på www.riksmaklaren.se, eller
– genom att skriva brev till eller besöka oss på Bärby äng 22, 754 11 Uppsala.

2. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar uppgifter som du lämnar till oss, som vi samlar in från dig och som vi får från annan.

Personuppgifter som du lämnar till oss
Genom att ha ett konto på www.riksmaklaren.se (”Sajten”) har du möjlighet att skapa och hantera bevakningar på objekt, boka visningar, följa och delta i budgivningar samt följa försäljningar (”Kontot”). Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss genom att lägga bud på, köpa eller sälja privatbostäder, kommersiella lokaler, fritidshus, tomter, gårdar eller lantbruk som vi förmedlar (”Objekt”). Vi behandlar också de personuppgifter som du lämnar till oss genom att skapa ett Konto på Sajten, ringa till oss, ha kontakt med oss via sms, e-post, registrera dig för vårt nyhetsbrev, skapa eller hantera bevakningar på Sajten, boka visningar eller när du använder dig av din rättighet som konsument att göra gällande fel- och dröjsmålsansvar gentemot Riksmäklaren. Personuppgifter som du lämnar till oss och som vi behandlar kan t.ex. vara ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer, e postadress, födelsedag, personnummer, datum och tid för vår kontakt med dig, kontonummer, uppgifter om nuvarande bank, lånelöfte från bank, lånelöftets belopp, bud och slutpris på Objekt, om du har en relation med en annan kontohavare, uppgifter om vilka visningar du varit på samt information om dina bevakningskriterier på Sajten, såsom område, typ av Objekt, pris, boarea, tomtarea, antal rum, balkong och nyproduktion.

Personuppgifter som vi samlar in från dig
När du använder Sajten eller ditt Konto kommer vi också att samla in personuppgifter om dig. Det kan t.ex. röra sig om uppgifter om vilka utskick och meddelanden du fått från oss och vilka tjänster du använder.

Personuppgifter om dig som vi får från annan
Riksmäklaren kan komma att ta emot e-post och annan korrespondens som innehåller personuppgifter om tredje parter och Riksmäklaren behandlar därför sådana personuppgifter. Om så krävs kommer Riksmäklaren att informera dig som tredje part om behandlingen.

Riksmäklaren kan också komma att få tillgång till personuppgifter via offentliga register såsom SPAR, BRF och Lantmäteriet.

3. Varför behandlar vi dina personuppgifter och vilken rättslig grund har vi för behandlingen?

Kommunicera med oss
När du ringer till oss stäms ditt telefonnummer av med den information som finns om dig hos www.eniro.se och www.hitta.se samt i vårt kundregister. Detta gör vi för att kunna ge dig en personlig service. Om du är eller blir kund hos oss sparas uppgifterna i ditt Konto.

Riksmäklaren kommer även att behandla ditt namn, adress, e-postadress, mobil- och telefonnummer som du lämnar till oss genom att ha kontakt med oss via e-post eller sms. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för ändamål som rör Riksmäklarens berättigade intresse.

Ditt Konto på Sajten
Ett Konto på vår Sajt kan skapas av dig själv direkt på Sajten, av en av våra mäklare för din räkning eller automatiskt när du bett en av våra samarbetspartners ge oss dina uppgifter. Riksmäklaren kommer att behandla ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer, e-postadress, information om dina bevakningskriterier på Sajten, om du har en relation med en annan kontohavare, uppgifter om vilka visningar du varit på samt uppgifter om vilka utskick och meddelanden du fått från oss och vilka tjänster du använder i syfte att kunna administrera ditt Konto och de tjänster som möjliggörs för dig genom Kontot, dvs. att skapa och hantera bevakningar, följa och delta i försäljningar och budgivningar samt boka visningar. Den rättsliga grunden för Riksmäklarens behandling av dina personuppgifter i denna del är att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Riksmäklaren kommer även att behandla ovan angivna personuppgifter i syfte att kunna sköta din eventuella begäran om att ta i anspråk dina rättigheter som konsument att göra gällande fel- och dröjsmålsansvar gentemot Riksmäklaren. Den rättsliga grunden för sådan behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att Riksmäklaren ska kunna fullgöra ett avtal med dig och de rättsliga förpliktelser som åvilar Riksmäklaren enligt konsumentlagstiftningen.

Om du inte lämnar ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att leverera alla våra tjänster och fullgöra alla våra åtaganden gentemot dig. Om du enbart vill ta del av informationen på Sajten behöver du inte lämna några personuppgifter till oss.

Försäljningar
Om du köper, säljer eller överväger att sälja ett Objekt via oss kommer vi behandla ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer, e-postadress, personnummer, dina bankuppgifter, köpeavtalet och bilder hänförliga till bostaden för att administrera försäljningen, såsom för att möjliggöra värdering, styling, fotografering, annonsering, visning, budgivning, slutpris, betalning och eventuellt bolån. Den rättsliga grunden för behandlingen är att Riksmäklaren ska kunna fullgöra ett avtal med dig. Personuppgiftsbehandlingen sker också mot bakgrund av den rättsliga grunden att Riksmäklarens behandling är nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar Riksmäklaren.

Om du lämnar bud på ett av de Objekt som Riksmäklaren förmedlar kommer vi att behandla ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer, e-postadress, födelsedag, personnummer, uppgifter om nuvarande bank, lånelöfte från bank, lånelöftets belopp, dina bud och slutpris för att du ska kunna följa och delta i budgivningen. Den rättsliga grunden för detta är att behandlingen är nödvändig för att Riksmäklaren ska kunna fullgöra ett avtal med dig samt att behandlingen är nödvändig för att Riksmäklaren ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar Riksmäklaren.

Marknadsföring av vår verksamhet
Riksmäklaren kommer att behandla information om Objektet, nämligen adress, bilder och slutpris för att marknadsföra Riksmäklaren och Riksmäklarens verksamhet. Marknadsföringen görs via våra egna och samarbetspartners kanaler och sociala medier. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse, vilket väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. Riksmäklarens intresse av att marknadsföra de försäljningar vi medverkat till går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Nyhetsbrev
Om du har Konto kommer Riksmäklaren att behandla ditt namn och din e-postadress för att skicka nyhetsbrev och information om intressanta Objekt till dig via e-post. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse, vilket väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. Ett berättigat intresse är t.ex. att marknadsföra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Riksmäklarens intresse av att skicka erbjudanden och information till dig går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Kundvård och kvalitetssäkring
Riksmäklaren kommer att behandla ditt namn, adress, e-postadress, mobil- och telefonnummer samt datum och tid för vår kontakt med dig samt information om Objektet i syfte att vårda vår kundrelation med dig och kvalitetskontrollera vår verksamhet. Den rättsliga grunden för detta är att behandlingen är nödvändig för att Riksmäklaren ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås eller att den är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse, vilket väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. Riksmäklarens intresse av att följa upp sin verksamhet går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Bokföring
Riksmäklaren kommer för bokföringsändamål att behandla uppgifter om den transaktion som skett mellan Riksmäklaren och dig som säljare eller köpare av ett Objekt som vi förmedlar. Riksmäklaren kommer av den anledningen att behandla ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer, e-postadress, personnummer och dina bankuppgifter. Den rättsliga grunden för Riksmäklarens behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Riksmäklaren.

Arkivering
Riksmäklaren kommer att behandla de uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn i syfte att fullgöra den arkiveringsplikt som åligger Riksmäklaren. Den rättsliga grunden för Riksmäklarens behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Riksmäklaren.

För att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism
Om du säljer eller köper ett Objekt via Riksmäklaren kommer vi att behandla namn, adress, personnummer, kontonummer och kopia på ID-handling i syfte att uppnå kundkännedom och för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Den rättsliga grunden för Riksmäklarens behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Riksmäklaren.

4. Till vem lämnar vi vidare personuppgifterna och var behandlar vi dem geografiskt?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av andra. Vi lämnar ut dina personuppgifter till våra samarbetspartners. Vi lämnar också ut dina personuppgifter till andra mäklare om du är säljare eller varit på visning av ett Objekt vi haft till försäljning som övergår till att hanteras av en annan mäklare.

Vidare lämnar vi ut dina personuppgifter till våra tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy och våra instruktioner.

Riksmäklaren kan även komma att dela dina personuppgifter för att tillåta en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla, eller delar av, Riksmäklarens tillgångar.

Vi kan också komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter som så begär.

Riksmäklaren kommer att behandla dina personuppgifter både inom och utanför EU och EES. Riksmäklaren kommer vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och att dina uppgifter fortsätter vara skyddade av de mottagande parterna utanför EU och EES.

5. Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades eller samlades in för. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta kan innebära att en uppgift som har tagits bort ur ett system för att den inte längre är nödvändig för det ändamålet, kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke, eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Personuppgifter som behandlas för att möjliggöra för dig att ha kontakt med oss via e-post eller sms.

Personuppgifter som Riksmäklaren behandlar i syfte att administrera ditt Konto och de tjänster som tillgängliggörs genom Kontot, eller för att fullgöra vårt avtal med dig, t.ex. uppfylla fel- eller dröjsmålsansvar, behandlas så länge du har ett registrerat Konto hos Riksmäklaren. Uppgifter om dina bevakningskriterier på Sajten sparas i sex månader såvida du inte meddelar att du vill ha kvar bevakningskriterierna längre.

De personuppgifter som Riksmäklaren behandlar för att marknadsföra vår verksamhet behandlas i två år efter försäljningen av Objektet.

Personuppgifter som Riksmäklaren behandlar för att skicka nyhetsbrev kommer att behandlas så länge du har Konto. Du kan när som helst meddela oss om du inte längre vill ha nyhetsbrev genom att klicka på länken längst ned i nyhetsbrevet eller kontakta oss.

Personuppgifter som Riksmäklaren behandlar om dig som köpare, säljare, potentiell säljare eller budgivare för att möjliggöra att följa och delta i budgivning samt för att genomföra försäljningen av ett av våra Objekt sparas i tio år efter att avtal ingåtts. Detta beror på att informationen kan behöva användas i ett försäkringsfall om dolt fel. Bilder, adress och uppgifter som är hänförliga till värderingen av ett Objekt sparas i fem år.

Personuppgifter som Riksmäklaren behandlar i syfte att vårda våra kundrelationer och följa upp kvalitén på våra tjänster behandlas i tio år efter att du varit i kontakt med oss.

Personuppgifter som Riksmäklaren behandlar för bokföringsändamål bevaras i sju år efter transaktionen i enlighet med gällande bokföringslagstiftning.

Personuppgifter som Riksmäklaren behandlar för arkiveringsändamål bevaras i tio år efter tillträdet i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgifter som Riksmäklaren behandlar för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism bevaras i fem år från att åtgärderna för kundkännedom vidtagits.

Dina personuppgifter kan komma att sparas under längre tid än vad som anges ovan om det behövs för att följa rättsliga krav eller myndighetsbeslut.

6. Dina rättigheter

Rätt till rättelse och registerutdrag
Riksmäklaren kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta personuppgifter. Vidare har du rätt att begära ett registerutdrag avseende dina personuppgifter som vi behandlar.

Rätt att invända mot behandling
Om behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än Riksmäklarens legitima intresse att behandla dina personuppgifter har du rätt att, mot bakgrund av skäl hänförliga till din specifika situation, invända mot behandlingen genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges under punkten 1.1. Om du invänder mot behandlingen måste vi visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla personuppgifterna. Du har även alltid rätt att tacka nej till behandling av dina personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändmål.

Rätt till radering
Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan rättslig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter.

Rätt till behandlingsbegränsning
Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av personuppgifterna, t.ex. under tiden då vi utreder huruvida du har rätt till radering.

Rätt till tillgång
Du har rätt att erhålla en bekräftelse från Riksmäklaren att dina personuppgifter behandlas av oss och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna och följande information:

  • behandlingens ändamål;
  • de kategorier av personuppgifter som behandlas;
  • mottagare av personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES);
  • den tid under vilken personuppgifterna behandlas;
  • information om de rättigheter som återges häri;
  • information om källan från vilken personuppgifterna har samlats in; samt
  • om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Utöver detta har du även på begäran rätt att erhålla kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande elektroniskt format.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut de personuppgifter om dig och som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig när så är tekniskt möjligt.

Klagomål till tillsynsmyndighet
Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina Personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till:

Datainspektionen / Integritetsskyddsmyndigheten (myndigheten kommer att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten)
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se


Allmänna villkor

1. Allmänt

Vi som tillhandahåller sajten www.riksmaklaren.se (”Sajten”) är Riksmäklaren Sverige, org. nr. 556252-7092, Bärby äng 22, 754 11 Uppsala (”Riksmäklaren”).
Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses Riksmäklaren.

Genom att besöka Sajten eller skapa ett konto på Sajten godkänner du dessa vid var tid gällande allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) och intygar därmed att de uppgifter som du lämnar om dig själv är riktiga.

Vi har rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna Villkor. De eventuella förändringar som vi gör träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de justerade Allmänna Villkoren har gjorts tillgängliga för dig på Sajten. Du har alltid rätt att när som helst avsluta ditt konto på Sajten.

2. Våra tjänster

Vår ambition är att vi på Sajten ska tillhandahålla tydlig information om tidigare, pågående och kommande försäljningar av privatbostäder, kommersiella lokaler, fritidshus, tomter, gårdar och lantbruk som vi förmedlar eller har förmedlat (”Objekt”) och som vi väljer att presentera på Sajten. Om du inte hittar ett specifikt Objekt som du söker efter är du välkommen att kontakta oss och informera oss om detta, så kommer vi att göra vårt yttersta för att presentera Objektet för dig. Samtliga våra Objekt finns inte återgivna på Sajten. Vår strävan är vidare att informationen på Sajten ska vara korrekt och uppdaterad, att alla funktioner ska vara tillgängliga samt att du som skapar bevakningar på Objekt löpande ska få relevanta bevakningsträffar levererade till din e-postadress eller annan kanal du valt i enlighet med de sökkriterier du angivit. Skulle det inträffa att relevant information saknas, är felaktig, att någon funktion inte är tillgänglig eller att bevakningsträffar uteblir ber vi dig att kontakta oss på något av nedan angivna sätt, se punkt 12, så ska vi göra vårt yttersta för att lösa situationen.

Genom att besöka Sajten har du möjlighet att ta del av den information som finns samlad på Sajten om våra Objekt. Du kan även se bud som lämnats på Objekten om vi väljer att visa dem, registrera dig för vårt nyhetsbrev och ta del av förmånliga erbjudanden från oss och våra samarbetspartners.

Du kan också ha ett konto på Sajten som ger dig möjlighet att skapa och hantera bevakningar på Objekt, boka visningar, följa och delta i budgivningar samt följa försäljningar (”Kontot”). Kontot kan antingen skapas av dig själv direkt på Sajten, av en av våra mäklare för din räkning eller automatiskt när du bett en av våra samarbetspartners ge oss dina uppgifter. När ditt Konto har skapats skickar vi ett e-postmeddelande till dig för att bekräfta skapandet av kontot. Du kommer även att få dina eventuella bevakningsträffar levererade till dig via den e-postadress eller annan kanal du angivit i samband med registreringen av Kontot. Om du bokar en visning kommer du kontaktas av en mäklare via e-post, sms eller telefon för att få ytterligare information om visningen.

Ditt Konto gäller fram tills du säger upp det. Du kan avsluta ditt Konto genom att logga in på Kontot på Sajten eller genom att kontakta oss på något av nedan angivna sätt, se punkt 12. Du kan inte avsluta Kontot om du är mitt i en pågående affär, har en bokad visning eller deltar i en budgivning. Genom att logga in på ditt Konto kan du ändra eller avsluta dina bevakningar. I det fall din begäran om att ändra eller avsluta en bevakning kommer i anslutning till att vi skickar ut våra bevakningsträffar kan det inträffa att vi inte hinner stoppa utskicket till dig. För att ställa in en bokad visning meddelar du ansvarig mäklare via e-post, sms eller telefon.

3. Tillgänglighet

Vår målsättning är att Sajten och Kontot alltid ska fungera tillfredställande för dig som användare, men de levereras som de är och med den kvalitet de har. Vi kommer alltid att göra vårt bästa för att våra tjänster ska fungera på ett så bra sätt som möjligt för dig som användare.

4. Innehåll på sajten och kontot

Sajten och Kontot kan innehålla länkar eller länkat innehåll till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi tillhandahåller dessa länkar för att kunna erbjuda dig relevant information och förmånliga erbjudanden från oss och våra samarbetspartners.

Vi ansvarar inte för länkarna eller det länkade innehållet från Sajten till externa webbplatser eller för integritetsskydd, funktionalitet eller innehåll på de externa webbplatserna.

5. Personuppgifter

Riksmäklaren och Riksmäklarens samarbetspartners kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning. Se mer om vår och våra samarbetspartners behandling av dina personuppgifter under rubriken personuppgiftspolicy.

6. Reklamation

Konsumenttjänstlagen ger en konsument rätt att reklamera en tjänst inom tre år, alternativt – om vi skulle agera grovt vårdslöst eller i strid med tro och heder – inom tio år, under förutsättning att tjänsten var felaktig vid leveranstillfället. Konsumenttjänstlagen är inte direkt tillämplig på sådana immateriella tjänster som Riksmäklaren tillhandahåller, men dess allmänna rättsprinciper, såsom regler om reklamation, tillämpas. Om du upplever störningar på Sajten eller Kontot när du använder några av våra tjänster ber vi dig att så snart som möjligt kontakta oss på något av nedan angivna sätt, se punkt 12.

Observera att du måste lämna ett meddelande till oss med information om felet ”inom skälig tid” efter det att du upptäckt det, annars förlorar du din rätt att göra gällande felet. Om du reklamerar inom två månader från det att du upptäckt felet har du reklamerat inom skälig tid.

7. Skadestånd

Riksmäklaren ansvarar för skada som du lider på grund av fel på Sajten eller Kontot, förutsatt att Riksmäklaren inte kan visa att felet beror på ett hinder utanför Riksmäklarens kontroll som Riksmäklaren inte skäligen kunde ha förväntats räkna med vid avtalets ingång, och vars följder Riksmäklaren inte heller skäligen kunde ha övervunnit eller undvikit.

Riksmäklarens ansvar omfattar inte ersättning för förlust i näringsverksamhet.

8. Immateriella rättigheter

Riksmäklaren innehar alla rättigheter till Sajten och Kontot och du får inte mångfaldiga, kopiera, bearbeta, överlåta, försälja, överföra eller på annat sätt utnyttja eller tillgängliggöra Sajten eller Kontot utan vårt tillstånd. Allt material som finns på Sajten och Kontot, såsom text, bilder, foton, teckningar, videos, filer, grafik, musik eller annat material (”Innehåll”), kan vara skyddat av upphovsrätt. Det är inte tillåtet att utan medgivande från rättighetsinnehavaren mångfaldiga, kopiera, överlåta, försälja, överföra eller på annat sätt utnyttja eller tillgängliggöra sådant Innehåll – varken för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål. Det betyder exempelvis att du inte utan tillstånd får överföra sådant Innehåll till din egen webbplats eller sprida det på annat sätt.

Rättighetsinnehavaren till Innehållet kan vara Riksmäklaren eller annan vars material Riksmäklaren har rätt att nyttja för vissa ändamål, såsom för användning på Sajten eller Kontot.

9. Gällande lag och tvistlösning

Svensk lag tillämpas på dessa Allmänna Villkor.

Skulle du vara missnöjd med någon av våra tjänster är du välkommen att kontakta oss på något av nedan angivna sätt, se punkt 12. Om vi inte kan komma överens föreligger en tvist. Eventuella tvister som vi inte lyckas lösa på egen hand ska slutligt avgöras av svensk allmän domstol.

Du har som konsument möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden för att få en tvist med en näringsidkare prövad. Din anmälan till Allmänna reklamationsnämnden ska vara skriftlig och görs till www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist.

10. Kundservice

Du är alltid välkommen att kontakta oss
– via e-post sverige@riksmaklaren.se
– via våra lokala mäklarkontor vars uppgifter du finner på www.riksmaklaren.se, eller
– genom att skriva brev till oss på Bärby äng 22, 754 11 Uppsala.